HOME > 各種活動 > 由布川小学校・・・

各種活動

由布川小学校・・・
2019年08月28日

  

  

            <上:友愛の像>     <上:二宮金次郎像>

   

                                          <上:体育館>             <上:図書室>

  

             <上:音楽室>      <上:家庭科室>      <上:理科室>

 

   <上:プール>      <上:相談室>                           <上:多目的ルーム>

   

                                                                                                          <上:児童クラブ>

     

        <上:大分大学病院 院内(さざんか学級)>